RUSSIA, MOSCOW
PYATNITSKAYA ST 27, 3A
+7(495)951-64-04

Jazz Art Club: Boleslav Voyshko

 
22 April
Starting at — 19:30
Free admission

Boleslav Voyshko – vocals, harmonica 
Konstantin Gorshkov – tenor sax 
Leo Kushnir – piano 
Igor Ulanov – bass
Dmitriy Vlasenko – drums